بالا و پايين

اگر زندگي ما تا حد زيادي بازيچه ي دست تقدير و متاثر از بازي پيش بيني ناپذير روزگار نبود، گذراني يک سره ملال آور مي شد. هر چند اين نکته نيز درست است که دور گردون بيشتر اوقات عليه ما مي گردد تا بر مرادمان و چه بي شمار بلايايي که به بار مي آورد.

درس هايي کوچک در باب فضيلت هايي بزرگ- لشک کولاکوفسکي- ترجمه ي دکتر روشن وزيري- طرح نو

Advertisements