سبز می کنیم

عاشقِ این سبزه هام که هرسال دمِ عید مامان سبز می کند، امسال مجبورش کردم روی کوزه شاهی هم بکارد که البته فعلا عکس اش موجود نیست.

???????????????????????????????