وجدان

???????????????????????????????

هرگز خودم را نمی بخشم!

به خاطر کارهای اشتباهی که کردم

لااقل

اگر من کار نمی کردم،

شهر آن قدر بزرگ نمی شد

که خانه ی شما

به محله ی دورتر اسباب کشی کند.

«از مجموعه ی می ترسم بعد از مرگم هم کارگر باشمسابیر هاکا– نشر نیماژ»