آخرِ قصه

لیلیُ مجنون به هم رسیدن!

نه تو برگای اون کتابِ کَتُ کُلُفت،

نه رو شِنای اون بیابونی که مجنون دوره ش کرد،

نه تو کجاوه یی که خیسِ گریه هایِ لیلی بود…

لیلیُ مجنون به هم رسیدن،

رو یه تَختِ فَنَری

که صدای فَنَراش

گوشِ الهه ی عشقُ کَر می کرد!

یغما گلرویی- از مجموعه ی این جا ایران است و من تو را دوست می دارم