از کنارِ یاران…

مامان و بابا تویِ هال «عشق ممنوع» نگاه کنند، من توی اتاق پتو را رویِ خودم بکشم، شیرِ سرد بخورم، قاه قاه قاه بخندم ولی دلم یک دلِ سیر گریه بخواهد.