ب ر ق ص

???????????????????????????????هرکس که از ته دل می خواهد زنی دوست اش داشته باشد باید بتواند برقصد. اگر تمایلی به رقصیدن ندارد پس باید دو برابر عرق بریزد تا زنی برای ابد دوست اش داشته باشد و مدام در هول و ولا باشد که نکند زن به خاطر مردی که رقص تانگو بلد است او را تنها بگذارد.

«از مجموعه ی رقص های جنگشرمن آلکسی– ترجمه ی مجتبی ویسی– نشر مروارید»

Advertisements