اهل بودن

???????????????????????????????گفت: یه چیزهایی هست که آدم دوست داره فقط با یه نفر داشته باشه. با یه نفر که اهلش باشه، حالا بگو در حد یه چایی خوردن. با اهلش که باشی، دلت هم اهل میشه. حالت رو به راه میشه. دو تا اهل که با هم باشن، ریزترین چیزا هم از دستشون در نمیره. ریزهای همدیگر رو پیدا می کنن و به هم گرهش میزنن. اگه نااهلش بیاد گره باز می شه…

«فیلم های کتبی سیلویا پلاتمریم عباسیان– نشر افق»

Advertisements