کارمندان

ما کارمندان

با هم هستیم

در ساعت نه، ساعت دوازده، ساعت پنج

در خیابان ها.

خدا ما را برایِ همین آفرید

که در انتظار زنگ باشیم

در پایان روز

و در انتظار چک

پایان ماه.

«از مجموعه تو خواب عشق می بینی، من خواب استخوان- اورهان ولی- ترجمه ی احمد پوری– نشر آهنگ دیگر»