بکنید یا نکنید

اگر ازدواج کنید، پشیمان خواهید شد. اگر ازدواج نکنید نیز پشیمان خواهید شد. ازدواج بکنید یا نکنید به یک سان پشیمان می شوید و در هر دو حال تاسف خواهید خورد، اگر به دیوانگی هایِ این دنیا بخندید پشیمان می شوید اگر آن را بی اندازه به جد بگیرید نیز پشیمان می شوید. چه بخندید و چه گریه کنید به یک اندازه پشیمان هستید و در هر دو حال تاسف خواهید خورد.

«کی یر که گور– ترجمه ی علی عبداللهی»