محبوبه هایِ شب

می بوسمت

آن قدر که دهانم را با دهانت اشتباه بگیرند.

«غلامرضا بروسان- از مجموعه ی مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است»

Advertisements