شوخی

در گرماگرم تقلید از صور قبیحه

مو برداشت مچ های

زوجِ ابله.

«هایکوهای طنزآمیزاستیون ادیس– ترجمه ی رضی هیرمندی و مهرنوش پارسانژاد– نشر چشمه»

Advertisements