با لذتِ تمام

تا وقتی آدم بتواند حمام کند، زندگی به تکاپویش می ارزد.

«در جمع زنانچزاره پاوزه– ترجمه ی مجتبی ویسی– نشر ثالث»