گاهی هم تفال به خیام می زنیم

گویند بهشت و حور و عین خواهد بود

آن جا می و شیر و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک

چون عاقبتِ کار چنین خواهد بود…