تا قاصدِ میلیون ها لبخند گردم

گرم و زنده

بر شن هایِ تابستان

زندگی را

بدرود خواهم گفت.

+ امشب هوس کرده ام دعوت تان کنم با هم ترانه ی کتیبه ی فرهاد را گوش کنیم… از [اینجا].

Advertisements