احساس

تو باز می آیی

با نافی از خلیج احمر

و رانی از عصایِ موسی

و شکلِ راه رفتنِ تو

معنای مثنوی است،

و روح مولوی است اینک

کز ساقِ تو حکایتِ نی را

برمی دارد.

«یدا… رویایی»

Advertisements