پناه

تاریک است

پناهم ده

پناهگاهی ام نیست

تا نفسی تازه کنم

از سوزِ شلاقِ این بادِ بد دهن.

«از مجموعه ی بانو و آخرین کولی سایه فروشکیکاووس یاکیده– انتشاراتِ مرحوم کاروان»

Advertisements