چه می کند اکنون

چه می کند اکنون

در این لحظه

در خانه است یا بیرون؟

کار می کند، دراز کشیده یا سرپاست؟

شاید درست هم اینک دستش را بلند کرده

چه زیباست مچ های برهنه اش

چه می کند اکنون

در این لحظه؟

شاید، دست بر پشت گربه ای می کشد

خوابیده به زانوانش

و شاید، قدم برمی دارد تا که راه بیافتد

با پاهای زیبائی که در تاریکیِ زندگیم او را به سویم می آورند

به چه می اندیشد اکنون

به من؟

یا

شاید،

به لوبیائی که دیر می پزد

و یا

به این که چرا بعضی ها چنین نگون بختند؟

چه می کند اکنون

در این لحظه؟

«از مجموعه ی تو را دوست دارم چون نان و نمکناظم حکمت– ترجمه ی احمد پوری– نشر چشمه»

Advertisements