احمدرضا احمدی می خوانیم

بوسه ها

آواره ترین مخلوقاتِ پروردگارند.

بر باد

بر در

بر خود

بر حسرت

و گاهی بر لب…