پیام

تو تنها آدمِ زندگیِ من بودی که از همون اول همه جا مجبور به انکارت می شدم…

Advertisements