بوداچیناسکی می گوید

همیشه همه چیز رو به جلو نیست

گاهی مجبورید

یک یا

دو قدم

عقب برگردید

از بقیه کناره بگیرید

یک ماه از همه چیز

دوری کنید

هیچ کار نکنید

نخواهید که

هیچ کاری بکنید

آرامش حکم فرماست

خرامش حکم فرماست

هرچه که طلب می کنی

با تلاش زیاد

به دست نمی آید

ده سال

از همه کناره بگیرید

قوی تر می شوید

بیست سال

از همه کناره بگیرید

قوی تر می شوم

در هر حال

چیزی برای بردن نیست

و

به یاد داشته باش

دومین چیز برتر

در این دنیا

خواب آسوده ی شبانه است

و

برترین:

مرگ آرام

 

در این بین

قبض گاز را

به موقع

بپردازید

و

با زنان

زمان قاعدگی شان

جر و بحث نکنید.

« از مجموعه ی سوختن در آب، غرق شدن در آتشچارلز بوکفسکی– ترجمه ی پیمان خاکسارنشر چشمه»

Advertisements