آغاز و پایان

در انتهایِ شب،

لباس پوشیدیم هر یک با شتاب

تا خداحافظی کنیم

ساق هایِ خواب آلودمان به هم سایید

و سپیده در بستر غافلگیرمان کرد.

«از مجموعه ی عاشقانه های ژاپنی– برگردان عباس مخبر- نشر مشکی»

Advertisements