بویِ خون

شنا می کنم

از این سو به آن سو

زیرآبی می روم

تا آن جا که نفس دارم

انگشتانم را به کف استخر می کشم

ناگهان

یادت

چون کوسه ای به سمتم برمی گردد.

«از مجموعه ی برای سنگ ها– سارا محمدی اردهالی- نشر چشمه»

Advertisements