فایده

اگر نتوانم با تو قهوه بنوشم

پس قهوه خانه ها به چه درد می خورند

اگر نتوانم با تو بی آنکه هدفی داشته باشیم

راه بروم

پس خیابانها به چه درد می خورند

اگر نتوانم نام تو را

بی آنکه بترسم

مزمزه کنم

پس زبانها به چه درد می خورند

اگر نتوانم فریاد بزنم

دوستت دارم

پس دهانم به چه درد می خورد؟

«از مجموعه ی در آغاز زن بود– سعاد الصباح- ترجمه ی وحید امیری»

Advertisements