نارنجی پوش

نهال: خوشحالی؟

حامد: واسه چی؟

نهال: این که دادگاه رو بردی…

حامد: کاش تو رو می بردم!

«نارنجی پوش– داریوش مهرجویی»

Advertisements