پیشگویی؛ شعری از سعاد الصباح

پیش از آنکه زاده شوم

مادرم

نام تو را بر حافظه ام حک کرد

مادرم

وقتی به من خبر داد

که تو از آن منی

دلم خواست که زودتر

به دنیا بیایم!

«از مجموعه ی در آغاز زن بود– سعاد الصباح- ترجمه ی وحید امیری»

Advertisements