همه خنجر تویِ دست و خنده رویِ لب شون…

زندگی با بعضی آدم ها شبیه شرکت کردن تویِ امتحانِ سختی است که قبولی در آن هیچ وقت از عهده ی آدمی مثلِ من بر نمی آید.