مُشت

ساعتِ نُه شب/ صف بلیت یکی از فیلم های جشنواره فیلم فجر

– «آقا برایِ چی اینجا ایستادید؟»

– «بی خود و بی جهت!»

– «مَردکِ عوضی خجالت نمی کشی دارم ازت سوال می کنم درست جواب بده.»

– «داداش چرا می زنی، اسمِ فیلمش بی خود و بی جهتِ!»

– «راس میگی داداش؛ حواسم نبود، من از شما معذرت می خوام.»

Advertisements