تنها که می مانیم

تنِ تو وقتی پشتِ پنجره می رقصی.

Advertisements