خواسته

رخساره ات بسانِ مهتاب است و

چشمانت شکوفان به کردار زنبق آبی

هم چون درخت موز می لرزد ران هایت

دستانت می درخشند بسان شکوفه های نیلوفر

و بازوهایت به نرمای پیچک.

ای که چیکرت بدین سان می درخشد

در خوشی، بیا

تنگ در برم گیر

و اندام اخگربارم را

خنکا بخش!

«عاشقانه های هندی– گردآوری و برگردان: علی عبداللهی- نشر مشکی»

Advertisements