میم

می خوردن و شاد بودن آیین منست

فارغ بودن ز کفر و دین، دین منست

گفتم به عروس دهر کابین تو چیست

گفتا دل خرم تو کابین من است…..

«حکیم عمر خیام نیشابوری»

Advertisements