کی دیر است یا که زود؟

دیر است برای کار کردن، حالا

از کار نکردن است این دیری

عادات مسلط از جوانی تا پیری.

زود است برای قهر با او

یا آن که برای آشتی با تو

زود است برای خواب یا بیماری.

کی وقتش بود و

دیر از آن شد، یا زود؟

کی هر چیز آن‏چنان که بایستی می‏بود؟

شاید ما دیر آمدیم این‏جا

یا این وقت بهر ما حدی زود است.

وقتی به شماره می‏افتد در سینه نفس

– حیف! زود بود برایش.

پیدا نیست ضمیر

اشاره دارد به کارکرد فرشته قاتل

یا به عکسی در شناسنامه باطل؟

«جواد مجابی»