بی نام

همه فرهنگ ها را گشتم

آنقدر که خسته شدم

آیا اسم تازه ای

اسم عجیبی

اسم هیجان انگیزی به یاد داری

اسمی که شایسته عشق جنون وارم باشد

اسمی که غیر از «محبوب من» باشد؟!

«بانوی ماسه و ماه- سعاد الصباح- ترجمه وحید امیری- دارینوش»