گوستاو فلوبر عزیزمان…

آخر دیوانگی نیست که آدم همه چیز را جدی بگیرد؟ به اندازه کافی بدبختی هست و لازم نیست که آدم از این بیشترش را هم برایِ خودش دست و پا کند. هیچ چیز آن قدر ارزش ندارد که آدم به خاطرش درد بکشد!

«تربیت احساسات- گوستاو فلوبر- ترجمه ی مهدی سحابی»

Advertisements