به دامنِ این آسمانِ خدا

… نوین گفت: «فقط پرنده‏ ها می توانند از او خبر بیاورند.»

گفتم: «برای چه نامزدت تو قفس است؟»

گفت: «برای این که آدم ها را دوست دارد.»

از نوین پرسیدم: «تو چرا اینجایی؟»

گفت: «به خاطر این که من هم آدمها را دوست دارم.»

اینجی، من وقتی بزرگ بشوم، آدمها را دوست نخواهم داشت؛ چون هرکس که از آدمها خوشش بیاید، می اندازندش تو قفس…

«نگذار به بادبادکها شلیک کنند- فریده چیچک اوغلو- ترجمه ی فرهاد سخا (ن.یوسفی)

Advertisements