تو که در بندِ خویشتن باشی

آورده‏ اند که کین یو برادری داشت به نام کاهن بزرگ ریو گاکُو که بسیار تندخو بود. نزدیک نیایشکده ی این کاهن درخت گزنه تنومندی بود و از این رو مردم او را «کاهن بزرگ درخت گزنه» خواندند. او آن درخت را داد بریدند تا مگر این نام از زبان ها بیفتد، اما چون ریشه درخت بر جای مانده بود مردم او را «کاهن بزرگ کُنده درختی» نامیدند. این بر خشم او افزود و گفت تا ریشه را درآوردند و بردند، اما چون گودال بزرگی پرآب برجا ماند، این بار مردم او را «کاهن بزرگ خندقی» نام دادند.

«گلستان ژاپنی- تسوره زوره گوسا- ترجمه ی هاشم رجب زاده- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»

Advertisements