آیا جغد را دوست می داری؟

آیا روزی در سیرک جغدی را دیده ای؟

او آفریده ای است که خانگی بودن را بر نمی تابد

و خودفریبی عاطفی را

و منطق بازی نمایشی را

آیا جغدی را دیده ای که در پی خنداندن کسی باشد!

یا او را به بازی بکشاند

چونان سگس زینتی

با دم جنبانش؟!

آیا کسی را دیده ای

که در فروشگاه جانوران خانگی

به دنبال خریدن جغدی باشد؟

آری، جغد فروشی نیست

زیرا او تنها به سوی هر چیز و هر کسی که دوست دارد

پرواز می کند

پس آیا دوستش نمی داری؟

«رقص با جغد- غاده السمان- ترجمه ی عبدالحسین فرزاد- نشر چشمه»