رعد و برق

بر آشوبید ای تندرها!

ببارید ای باران‏ها!

مکرر، هوا را روش کنید؛ آذرخش ها

مگر می‏توانید

راه را بر دخترکی بربندید

که راهی کوی یار است؟

«عاشقانه های هندی- گردآوری و برگردان علی عبداللهی- نشر مشکی»

Advertisements