حال

گفته شده است آن‏چه که روح زمانه می‏نامند چیزی نیست که انسان بتواند به آن بازگردد. از میان رفتن این روح نشانه‏ی به پایان رسیدن جهان است. به همین شکل، نمی‏توان تمام سال را در بهار و تابستان گذراند، یا پیوسته در روشنایی روز گذران زندگی کرد.

از این رو، اگرچه انسان دوست داشته باشد ولی نمی‏توان جهان امروز را به روح صد سال پیش یا بیشتر بازگرداند. از این‏رو بهتر آن باشد که زمانه‏ی خویش را به بهترین شکل ممکن درآوریم. مردمی که اندوه گذشته را در دل دارند، ناتوان از درک این نکته هستند.

از سوی دیگر، مردمی که تنها با طریقت متاخرین آشنا هستند و از طریقت قدما بیزارند، مردمی سطحی و کوته‏بین هستند.

«هاگاکوره- یاماموتو چونه تومو- ترجمه سید رضا حسینی- نشر چشمه»

Advertisements