شب های روشن

دختر: اگه اون تونسته باشه فراموش کنه، من هم می‏تونم…

استاد: می‏بینی؟ هنوز دوستش داری.

دختر: از کجا معلوم؟

استاد: هنوز دلت می‏خواد کاری رو بکنی که اون کرده… دوست داری پا به پاش بری…

«شب های روشن- سعید عقیقی- نشر قطره»