فدریکو فلینی

پایانی نیست. آغازی نیست.

آن‏چه هست، شورِ بی انتهایِ زندگی است.

Advertisements