بیلی وایلدر

هرکس باید رویایی داشته باشد تا بتواند صبح از خواب بیدار شود.

Advertisements