هاگاکوره

مهم نیست چه کاری در برابر توست، مهم آن است که در این جهان هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد. اگر انسان عزم خویش استوار دارد، می تواند آسمان و زمین را که می خواهد تکان دهد. اما چون انسان بی دل و جرئت است، نمی تواند عزم بر این کار دارد. این که تو بتوانی آسمان و زمین را به آسانی تکان دهی، همه به نیروی عزم و اندیشه ی تو بستگی دارد.

«هاگاکوره، کتاب سامورایی- یاماموتو چونه تومو- ترجمه ی سید رضا حسینی- نشر چشمه»

Advertisements