پنجه

هنوز از شدتِ ضربه ی حضراتِ فیل چی گیج می زنم.

Advertisements