اون وقت ها

در زندگی، اون وقت ها شادی هایی هم بود؟

آره

خیلی زیاد؟

آره

اون خوشی ها هنوزم یادت هست؟

آره. هنوزم یادم هست.

اون خوشی ها چی شدن؟

همه از بین رفتن. مردن.

همه شون؟

آره. همه شون.

دلت برای اونا تنگ نشده؟

چرا. دلم براشون تنگ شده.

کجا داریم می ریم؟

«جاده- کورمک مک کارتی- ترجمه ی حسین نوش آذر- نشر مروارید»

Advertisements