یک خبر

انتشارات کاروان که می دانید به خاطرِ مسایلی که برایش پیش آمد در نمایشگاه حضور ندارد و ظاهرا فعلا اجازه ی چاپِ کتابِ تازه ای را هم ندارد. اما کاروان دست به یک کارِ جالب زده، در ایام نمایشگاه تویِ فروشگاه مرکزی انتشاراتِ کاروان کتاب ها را با چهل درصد تخفیف برایِ اعضایِ عضو باشگاه کتابِ کاروان و بیست درصد تخفیف برای اعضای غیر عضو عرضه می کنند [این جا]. ضمنا اگر فروشگاه مرکزی انتشارات کاروان برایِ تان کمی دور و بد مسیر است، همزمان شهرِ کتاب خرمشهر که فاصله ی زیادی هم با مصلا ندارد کتاب هایِ انتشارات کاروان را عرضه می کند.

آن جا ضمنِ این که از فشارِ جمعیت و هجومِ انواع و اقسام رایحه ها در امان اید، حداقل کاری که می کنید این است که با خریدِ کتاب هایشان حمایتِ شان می کنید و این حمایت نه فقط درباره ی انتشارات کاروان که در مورد هر ناشرِ دیگری که در آستانه ی نمایشگاه به هر دلیل فعالیت اش ممنوع شده باید اتفاق بیافتد.

Advertisements