پریا یِ نازنین

آتیش! آتیش! چه خوبه!

حالام تنگ غروبه

چیزی به شب نمونده

به سوز و تب نمونده

به جستن و واجستن

تو حوض نقره جستن

پریا- احمد شاملو

Advertisements