کولی واره

بالا گرفته کار جنون؛ کولی، دوباره زار بزن!

بغضِ فشرده می کُشدت؛ فریاد کن، هوار بزن!

– سیمین بهبهانی از مجموعه ی کولی و نامه و عشق– نشر چشمه

Advertisements