امید

ماه، غمناک

راه، نمناک

ماهی قرمز، افتاده بر خاک

سیاوش کسرایی

Advertisements