تا هفته ی آینده دکان تعطیل است؛ فعلا از آزادانه تجربه کردنِ عرصه هایِ مکرر معذوریم.

Advertisements