گریه قشنگه

عزیز: «می دونی آدمایی که هنوز می تونن یه دلِ سیر گریه کنن، چقدر خوشبختن؟»*

* ماهی ها عاشق می شوند- علی رفیعی